کنگره-بیم-المللی
۲۰ اردیبهشت ۹۷
نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

حضور انتشارات موسسه مجمع الفکرالاسلامی در کنگره بیم المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی