جلسه ریاست موسسه مجمع الفکرالاسلامی با حجه الاسلام شیخ الخازم

جلسه-ریاست-موسسه-مجمع-الفکرالاسلامی-با-حجه-الاسلام-شیخ-الخازم
۳۰ آبان ۹۷
جلسه ریاست موسسه مجمع الفکرالاسلامی با حجه الاسلام شیخ الخازم در دفتر موسسه مجمع الفکرالاسلامی برگزار شد.

جلسه ریاست موسسه مجمع الفکرالاسلامی با حجه الاسلام شیخ الخازم در دفتر موسسه مجمع الفکرالاسلامی برگزار شد.