نشست-علمی-فایده-های-بهره-وری-از-دانش-تخریج-در-اعتبار-سنجی-روایات-1
۰۹ مهر ۹۷
« فایده های بهره وری از دانش تخریج در اعتبار سنجی روایات»

سلسله نشست های علمی السنت الشریفه با موضوع فایده های بهره وری از دانش تخریج در اعتبار سنجی روایات با ارائه حجت الاسلام محمودی و دبیر علمی ملکی شامگاه دوشنبه ازسوی موسسه مجمع الفکر الاسلامی برگزار شد.