بازدید-معاونت-اداری-مالی-موسسه-مجمع-الفکرالاسلامی-از-مرکز-تحقیقات-کامپیوتری-علوم-اسلامی-نور
۲۰ شهریور ۹۷
معاونت اداری-مالی موسسه مجمع الفکرالاسلامی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی "نور"